تحقیق کنترل و گواهی بذر گندم و ذرت

تحقیق کنترل و گواهی بذر گندم و ذرت
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 21

حجم فایل (به کیلوبایت) : 111

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

یكی از مشكلات كشاورزان در فرایند كشت گندم، عدم یكنواختی در سبز شدن بذور و استقرار بوته های گندم به تعداد مناسب در واحد سطح می باشد.با استقرار گیاهچه های گندم در تراكم مناسب در واحد سطح ضمن افزایش بازده مصرف نهاده ها از قبیل كود و سم، گندم به حداكثر ظرفیت تولیدی خودنیز می رسد.عدم آگاهی كشاورزان از تاثیر عوامل مختلف در رسیدن به سبز یكنواخت موجب تكرار این مشكل در هر سال می شود

عوامل ذیل در استقرار و تراكم مناسب گیاهچه های گندم دخالت دارند.

...


تقسیم بندی گندم بر اساس ویژگی ظاهری
گندم (Wheat) از خانواده غلات یا Poaceae پوآسه یا گرامینه می باشد.از رده تک لپه یها و به دو دسته گندم نان Triricum aestirum گندم دورم یا ماکرونی durum Triricum تقسیم می شود.

تقسیم بندی گندم بر اساس ویژگی ظاهری(مرفولوژی گندم):
توسط شولتز تقسم بندی شد.
1.اینکورنEinkorn گندم تک دانه مثل:Triticum monoccum
2.گندم دو دانه Emmer مثل:T.dicoccoides - T.durum
3.گندم Dinkel مثل:T.spelta -T.vulgar

ویژگی گندمهای تک دانه:

این گندم دیپلوئید یا دو n کرموزمی 2n=14 وژنوم آن AA و این گروه در هر سنبلچه در محور سنبلچه یک دانه وجود دارد.که امروزه در یونان و قسمتی از آسیای صغیر می توان آنها را پیدا کرد که به آنها گندم پوست دار هم میگویند.

در واقع پوشینه های آنها یا گلومه آنها بعد از خرمن کوبی هنوز به دانه چسبیده اند .تا کنون نوع زراعی آن مشاهده نشده است و در زراعت به عنوان علف هرز شناخته شده است. ...

21 صفحه

منبع ندارد